Nahariya

Israel Tennis & Education Center – Nahariya

ITEC Nahariya Center Manager: Karem Ghanem

If you would like to visit ITEC Nahariya, please contact Sophie Katz-Sulam at sophiek@tennis.org.il